Disclaimer

Ondanks alle zorg en aandacht die aan de samenstelling van de website STICHTING SMART WERKFIT RIJNMOND.NL is besteed kan het mogelijk zijn dat de informatie die op deze site wordt gepubliceerd onjuist of onvolledig is.

De informatie op STICHTING SMART WERKFIT RIJNMOND.NL kan regelmatig worden aangevuld. Eventuele wijzigingen kunnen daarom te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Als bezoeker van de website STICHTING SMART WERKFIT RIJNMOND.NL is het verboden om auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie over te nemen, openbaar te maken of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van STICHTING SMART WERKFIT RIJNMOND. Het ontwerp van de website STICHTING SMART WERKFIT RIJNMOND.NL is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder toestemming niet gebruikt of gekopieerd worden.

STICHTING SMART WERKFIT RIJNMOND.NL kan nimmer instaan dat de informatie op de website STICHTING SMART WERKFIT RIJNMOND.NL geschikt is voor het doel waarvoor je deze raadpleegt. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Binnen de website STICHTING SMART WERKFIT RIJNMOND.NL zijn relevante externe links opgenomen. STICHTING SMART WERKFIT RIJNMOND.NL is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waarnaar wordt verwezen.

STICHTING SMART WERKFIT RIJNMOND.NL sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website STICHTING SMART WERKFIT RIJNMOND.NL met het gebruik van informatie die door middel van de website STICHTING SMART WERKFIT RIJNMOND.NL is verkregen of als gevolg van de tijdelijke onmogelijkheid om te kunnen raadplegen.

Het is verder niet toegestaan om de normale werking van de website STICHTING SMART WERKFIT RIJNMOND.NL te verstoren en/of de integriteit te schenden. Hieronder wordt mede verstaan het veranderen van de inhoud, evenals het kraken en hacken van de website STICHTING SMART WERKFIT RIJNMOND.NL.